Suomalainen terveydenhuolto kehittyi Kansaterveyslain 1972 ansiosta eri suuntaan kuin anglosaksiset maat tai Tanska. Kun monissa maissa terveydenhuollon lähipalvelurakenIMG_6726tuu erillisten ammattilaisten vastaanotoista, jotka kukin ovat itsenäisiä, niin Suomessa alettiin rakentaa yhden tuottajan mallia: terveyskeskusta. Se yhdisti neuvolat, kouluterveydenhuollon, hammashuollon lääkärien ja hoitajien vastaanottoon. Sille on annettu vuosikymmenten myötä uusia tehtäviä lakeja luomalla tai muilta toimijoilta siirtämällä. Se on toimintakonsepti, jossa on satoja erilaisia palvelupolkuja ja toiminnallisuuksia. Näihin polkuihin sitten eri ammattilaisten tekeminen limittyy ja lomittuu. Lääkärin rooli on yksi keskeisistä, sillä hänelle on lain perusteella luotu velvoite toimia portinvartijana, konsulttina, palveluprosessin ohjaajana, ovimiehenä ja kukkaronnyöreinä. Silti terveyskeskus ei ole lääkärin vastaanotto, päivystyksen hoitajan lääkepistos eikä alakoulun hammastarkastus tai ikäihmisten rokotuspäivä. Se on niitä kaikkia.

Mitä siis terveyskeskus konsepti on syönyt? Olin johtavana ylilääkärin pari vuotta mainiossa terveyskeskuksessa keskisuuressa kunnassa, jossa toiminta oli laajaa ja laadukasta. Ammattilaiset osaavia ja innostuneita kehittämään niukoilla resursseilla. Niinpä sain kulkea organisaatiossa kyselemässä ja kirjaamassa, mitä siellä oikein tapahtui. Epidemiologina sain anonyymiä dataa tilasto-ohjelmaan tutkittavaksi ja käänneltäväksi. Lääkärinä olin tarttumapinnoilla koko kunnan toimintaan ja pääsin näkemään koko terveyskeskuksen työn laajuuden.

Laki määrittelee toiminnan laajuuden ja rajat. Terveydenhuoltolain 3§ määrittelee perusterveydenhuollon seuraavasti: ”Perusterveydenhuollolla kunnan järjestämää väestön terveydentilan seurantaa, terveyden edistämistä ja sen osana terveysneuvontaa ja terveystarkastuksia, suun terveydenhuoltoa, lääkinnällistä kuntoutusta, työterveyshuoltoa, ympäristöterveydenhuoltoa sekä päivystystä, avosairaanhoitoa, kotisairaanhoitoa, kotisairaala- ja sairaalahoitoa, mielenterveystyötä ja päihdetyötä siltä osin kuin niitä ei järjestetä sosiaalihuollossa tai erikoissairaanhoidossa; perusterveydenhuollosta voidaan käyttää myös nimitystä Kansanterveystyö.”

Mitähän sen Kansanterveystyö pitää sisällään? Olen listannut kaikki terveyskeskuksen erilaiset toiminnot luetteloksi. Se ehkä auttaa ymmärtämään, miksi yhden palasen muuttaminen vaikuttaa väistämättä kaikkiin muihin. Nimittäin melkein kaikissa palasissa tarvitaan usean ammattiryhmän yhteistyötä ja lähes kaikissa on jollain tapaa mukana lääkäri. Kun terveyskeskuksiin on lisätty vuosikymmeninä erilaisia muita tehtäviä, se on ollut otettava pois jostain. Usein se on ollut kehittäminen ja koulutus ja ennaltaehkäisevä terveydenhuolto. Nyt on tultu tilanteeseen, jossa ei enää voida lakia rikkomatta siirtää tehtäviä kaappiin odottamaan aikaa tulevaa, vaan resurssien rajallisuus tuli vastaan.

Terveyskeskuksen toiminnot voi organisoida monella tapaa eikä yhtä perusrakennetta ole. Tyypillisesti Terveyskeskus-konsepti tarjoaa muun muassa seuraavia palveluita kansalaisille:

Ennaltaehkäisevät palvelut:

 • Terveysneuvonta, johon kuuluvat terveyskasvatus ja valistustyö palveluissa ja verkossa
 • Elintapaneuvonta ja ohjaus, kuten painonhallinta tai tupakasta vierotus ja suun ja hampaiden omahoito
 • Äitiys- ja lastenneuvolat, hammashoitolat
 • Ehkäisyneuvolat ja seksuaaliterveyden edistäminen
 • Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut peruskoulujen ja lukioiden oppilaille sekä ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa opiskeleville, joihin kuuluu suun terveyden neuvonta
 • Yleiset terveystarkastukset, kuten ajokyky, asepalvelus, työttömät tai omaishoitajat
 • Rokotusohjelman mukaiset rokotukset sekä muu rokotustoiminta
 • Seulontatutkimukset tai niiden järjestäminen

 Sairauksien hoito

 • Lääkärinvastaanotto sairastuneille ja pitkäaikaista sairauttaan hoitaville sekä korkeassa sairauden riskissä oleville, suusairauksien hoito samoin perustein.
 • Hoitoon ohjaus erikoissairaanhoitoon ja jatkohoidon toteuttaminen
 • Sairaanhoitajien vastaanottoja pitkäaikaisten sairauksien hoitoon, usein myös hoidon tarpeen arviointia sekä pikkuvammojen tai -sairauksien hoitoa varten.
 • Äkillisten sairauksien (myös suu ja hammassairauksien) hoito lääkärin, hammaslääkärin tai hoitajan vastaanotolla (kiireellinen avovastaanotto) ja suun sairauksien hoito.
 • Lääkärin ja hammaslääkärin konsultaatio tai ohjaus lähetteellä erikoislääkärin ja tai -hammaslääkärin tutkimukseen tai hoitoon.
 • Erikoissairaanhoidon hoito-ohjeiden mukainen sairauden hoidon jatkon toteuttaminen lääkärin tai hammaslääkärin ja/tai hoitajan vastaanotolla
 • Sairauden hoidon toteutumisen seuranta sekä lääkityksen toteuttaminen (vastaanotto, puhelin, sähköinen asiointi).
 • Ohjaus kuntoutukseen ja sosiaalietuuksiin sekä niihin liittyvät lausunnot ja arviot.
 • Toimintakyvyn ylläpitäminen terapiapalveluin (esim. fysioterapia, puheterapia)

 Äkillinen sairauksien hoito

 • Ensihoidon sopimuksien tekeminen
 • Ensihoidon ja muun sairaankuljetuksen sopimukset
 • Alueellisen hoitoonohjauksen sopiminen, mukaan lukien suun ja hampaiden äkillinen kiireellisen hoito
 • Erikoissairaanhoidon tarpeen arviointi ja hoitoon ohjaaminen

Mielenterveys ja päihdepalvelut

 • Mielenterveyshäiriöiden tunnistaminen ja hoito sekä kuntoutus
 • Päihteiden käytön tunnistaminen ja päihderiippuvuuden hoito
 • Päihdepalvelujen lääkehoidon toteutus terveyskeskuksessa

Sairaalahoito ja kotisairaala

 • Kotisairaanhoitoa ja -sairaalahoitoa tuodaan potilaiden kotiin sitä tarvittaessa.
 • Kotihoidon tukena konsultoivassa roolissa
 • Usein terveyskeskuksella on vuodeosasto kuntouttavaa ja lyhytaikaista hoito varten
 • Suun ja hampaiden hoito kotona.

Hammashuolto

 • Neuvolan, koulun ja opiskelijoiden hammashuolto
 • Hammashuolto: ajanvaraus ja päivystys

Kunnan työterveyshuollon järjestäminen

 • Omana toimintana (harvemmin) tai ostopalvelun kilpailutus työnantajien puolesta
 • Sopimusohjaus

Ennaltaehkäisyyn ja terveyteen liittyvä asiantuntijatoiminta

 • Viranomaistehtävät, kuten lausunnot tai kannanotot kunnan muille toimijoille
 • Viranomaisvalvontaan liittyvät asiantuntijatehtävät, kuten tietosuoja, ympäristöterveys
 • Sivistystoimen kanssa tehtävä yhteistyötä mm. oppilashuoltoryhmät, ravitsemus, liikunta

Toiminnan turvaamiseksi tarvitaan rakenteita ja sisäisiä toimintoja

 • Laboratoriopalvelut
 • Kuvantamispalvelut
 • Diagnostiikan ostopalvelut
 • Palvelusetelit, kilpailutukset, valvonta
 • Ostopalvelut terapiapalvelut ja apuvälineet
 • Hoitotarvikkeet
 • Hallinto: Tietojärjestelmät ja potilasasiakirjat
 • Potilasasiakirjat, muistutukset ja kantelut

Terveyskeskuksissa on tarjolla (rajoitetusti tiukoin kriteerein) terapiapalveluita

 • Puhe- ja toimintaterapia
 • Ravitsemusterapiapalvelut
 • Jalkaterapeutti (diabeetikot)
 • Lääkehuolto ja farmaseuttinen asiantuntijatoiminta
 • Välinehuolto

Terveyskeskukselle on annettu paljon lakisääteisiä tehtäviä erityisryhmien palveluissa.

 • Vammaisten terveyspalvelut
 • Mielenterveyspalvelut
 • Päihdepalvelut
 • Erityistä tukea tarvitsevat perheet
 • Maahanmuutto, kiintiöpakolaiset ja turvapaikan hakijat
 • Terveyssosiaalityö ja kuntoutus
 • Mielenterveys- ja päihdekuntoutujat
 • Työttömien terveystarkastukset
 • Lasten ja nuorten kuntouturyhmät
 • Terveyskeskuksen yhteistyö sosiaalipalvelujen kanssa
 • Yrittäjien työterveyshuollon kilpailutus

 Terveyskeskukset eivät seiso paikallaan vaan niukoissakin resursseissa on tärkeää kehittää toimintaa, huolehtia työyhteisöstä ja ammatillisesta kehittymisestä.

 • Toiminnan tunnusluvut, tilastot kunta, THL, AVI, Valvira
 • Kansalliset kehittämisohjelmat
 • Paikalliset kehittämisohjelmat
 • Laatu ja turvallisuus
 • Täydennyskoulutuksesta huolehtiminen: toimipaikkakoulutus
 • Perehdyttäminen
 • Luvanvarausten oikeuksien valvonta
 • Tutkintomuotoisen koulutuksen koulutusvastuu
 • Työhyvinvointi

Ei ole siis ihmeellistä, että terveyskeskus aiheuttaa päänvaivaa. Näin laajan palveluvalikoiman ylläpitäminen pienen kunnan voimin on varmasti haastavaa. Tätä toimintaa säätelee yli 45 erilaista lakia ja säädöstä, joten karsiminen voi olla vaikeaa, kun pitäisi olla toimija, jolla tehtävä sitten ohjataan. Nythän terveyskeskus on ollut kätevä konsepti, jonne on voitu siirtää tehtäviä muualta.

Kerronnallisempi versio löytyy Potilaan lääkärilehdestä vuodelta 2015